Regulamin

Dołącz do społeczności lubelskich firm i zacznij pozyskiwać nowych klientów.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.lubelskiefirmy.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.LUBELSKIEFIRMY.PL

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Odpowiedzialność
 9. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem lubelskiefirmy.pl prowadzony jest przez Waldemara Syc wykonującego działalność gospodarczą pod firmą WALDEMAR SYC, WebSyc wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Dzwola 61, 23-304 Dzwola, NIP: 8621614398, REGON: 061669460, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@lubelskiefirmy.pl.
 2. Serwis www.lubelskiefirmy.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis lubelskiefirmy.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu lubelskiefirmy.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Usługobiorcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez siebie ich wzajemnych zobowiązań.
 6. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania zamieszczonymi wpisami katalogowymi.
 7. Oferent jest zobowiązany do tego, aby treści wysyłane i prezentowane w Serwisie oraz ich aktualność były zgodne ze stanem faktycznym.
 8. W Serwisie obowiązuje zakaz prezentowania Oferentów świadczących usługi zabronione przez przepisy powszechnie obowiązujące.
 9. Serwis oraz Usługodawca nie prowadzą rekrutacji w imieniu pracodawców prezentujących ogłoszenia w Serwisie.
 10. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.lubelskiefirmy.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.lubelskiefirmy.pl użyte są w celach informacyjnych.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827; Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. AUTOR – Usługobiorca, który przesyła zdjęcie oraz inne treści z zamiarem umieszczenia ich na stronie www.lubelskiefirmy.pl  i który wyraził zgodę na treść Regulaminu.
 2. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 3. FORMULARZ OGŁOSZEŃ – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający zamieszczenie ogłoszenia na stronie Serwisu.
 4. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający Oferentowi przesłanie informacji dotyczących profilu jego działalności w celu ich zamieszczenia na stronie Serwisu.
 5. KATALOG FIRM – Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę, umożliwiająca dodawanie podmiotów z województwa lubelskiego do bazy danych Użytkowników niebędących Konsumentami, na czas nieoznaczony oraz przeglądanie treści w niej zawartych.
 6. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.
 8. LICENCJA – umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
 9. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
 10. OFERENT – Usługobiorca niebędący Konsumentem z województwa lubelskiego, w tym jego upoważniony przedstawiciel, który korzysta z Usługi Elektronicznej polegającej na prezentowaniu profilu jego działalności w Serwisie.
 11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 12. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem lubelskiefirmy.pl.
 13. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom niebędącym Oferentami przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Obiektów prezentowanych w Serwisie.
 14. USŁUGODAWCA – Waldemar Syc wykonujący działalność gospodarczą pod firmą WALDEMAR SYC, WebSyc, Dzwola 61, 23-304 Dzwola, NIP: 8621614398, REGON: 061669460.
 15. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 17. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  2. korzystanie z Formularza Zgłoszeniowego,
  3. zamieszczanie Opinii,
  4. korzystanie z Wyszukiwarki,
  5. korzystanie z Newslettera,
  6. prowadzenie Konta,
  7. prowadzenie Katalogu,
  8. zamieszczanie ogłoszeń,
  9. prowadzenie konta i wpisu oferentom nie mającym siedziby lub oddziału firmy na terenie województwa lubelskiego,
  10. promowanie ogłoszeń w serwisie,
  11. pozycjonowanie wpisów w Katalogu,
  12. korzystanie z bannerów reklamowych.
 2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Usługodawca dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowego pakietu pozycjonującego, którego warunki zostaną ustalone indywidualnie z Oferentem.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonej w rozdziale III pkt 1 lit. a) do e) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. f) oraz l) Regulaminu przez Usługodawcę jest odpłatne zgodnie z cennikiem Serwisu.
 3. Oferent, o którym mowa rozdziale III pkt 1 lit. i) może posiadać wizytówkę i konto w serwisie tylko posiadając pakiet pozycjonujący wpis BAZOWY, PREMIUM lub BIZNES, z wyłączeniem usługi umieszczenia znacznika na mapie firm w serwisie.
 4. lubelskiefirmy.pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych oraz zmian cen pakietów, udzielania rabatów oraz bezpłatnych okresów testowych.
 5. Płatności, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału należy dokonywać przelewem bankowym na rachunek Usługodawcy nr: 12 1140 2004 0000 3102 7510 3447 (mBank S.A.) w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia wpisu do publikacji w Katalogu Serwisu lub za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (paybylink.pl). W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Usługobiorca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji usługi. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 6. Rejestrując się w serwisie Oferent wyraża zgodę na dostarczenie Faktury VAT drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zmianami).
 7. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Katalogu zawierana jest na czas nieoznaczony.
   1. Kolory znaczników, ich wielkość oraz ikony graficzne na nich umieszczone, są przyporządkowane do kategorii działalności i ustalane przez Serwis.
   2. Znaczniki będą umieszczane na mapie pod adresem podanym przy rejestracji Oferenta w Serwisie.
   3. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby znacznik na mapie firm był widoczny w każdej skali, jednak w niektórych przypadkach może zostać zakryty przez znacznik innego podmiotu, za co Usługodawca nie odpowiada w stosunku do Oferentów.
  3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Kontaktowego w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
  4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Zgłoszeniowego w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
   1. W celu zamieszczenia Oferenta w Katalogu należy uzupełnić Formularz Zgłoszeniowy, wpisując niezbędne informacje w polach podanych w tym Formularzu.
   2. Publikacja wpisu odbywa się po jej zatwierdzeniu przez Usługodawcę, najpóźniej po 48 godzinach od  momentu przesłania. Informacja o akceptacji zostanie przesłana drogą mailową, na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym.
   3. Użytkownik zamierzający zamieścić wpis w Katalogu dokona wszelkich starań, aby dane przesyłane przez niego były aktualne.
  5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii lub zaprzestania zamieszczania jej przez Usługobiorcę.
   Użytkownik zobowiązuje się:

   1. opiniować i oceniać Oferentów w Serwisie tylko wtedy, gdy sam korzystał z ich usług
   2. nie opiniować i nie oceniać, gdy Użytkownik jest w opiniowanym lub ocenianym podmiocie zatrudniony, jest jego właścicielem lub zarządcą lub pozostaje w podobnym związku z opiniowanym lub ocenianym,
   3. nie dodawać fałszywych lub wprowadzających w błąd, jednocześnie mogących mieć wpływ na wybór innych Użytkowników, opinii i ocen lub oświadczeń dotyczących Oferenta,
   4. dodawać obiektywne opinie i oceny w ramach prawa do swobodnego wyrażania opinii, głównie w celu udostępnienia innym Użytkownikom możliwości stworzenia indywidualnej oceny,
   5. nie umieszczać reklamy towarów, usług, firm, chyba, że działanie takie jest prowadzone w porozumieniu z Serwisem i za jego zgodą,
   6. nie upubliczniać danych osobowych bez zgody osób, których dane te lub opinia dotyczą bez wyraźnej ich zgody, chyba że przepis prawa stanowi, że dane takiej osoby można upubliczniać bez jej zgody.
  6. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
  7. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  8. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu ogłoszeń zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
  9. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na promowaniu ogłoszeń w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu, na który umowa została zawarta.
  10. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na pozycjonowaniu wpisu w Katalogu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
  11. Zamówienia pakietów pozycjonujących można dokonać także poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres kontakt@lubelskiefirmy.pl. Umowa zawarta w ten sposób zostaje zawarta na czas nieokreślony z okresami rozliczeniowymi wybranymi w zamówieniu (miesiąc, kwartał, półrocze, rok).
  12. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z bannerów reklamowych zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta. Usługodawca zastrzega, iż ilość miejsc reklamowych w Serwisie jest ograniczona. Reklamodawca może dokonać wcześniejszej płatnej rezerwacji terminów i powierzchni reklamowej w Serwisie przed planowaną datą zamieszczenia.
   1. Odpowiedzialność za treść reklam ponosi reklamodawca.
   2. W przypadku powstania roszczeń osób trzecich w stosunku do Usługodawcy wskutek zamieszczenia reklam na stronie Serwisu, reklamodawca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z tych roszczeń poprzez wstąpienie w jego miejsce.
   3. Agencje reklamowe oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą o charakterze pośrednictwa w reklamie działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są odpowiedzialni solidarnie z podmiotami, które reprezentują za terminową zapłatę należności na rzecz Usługodawcy z tytułu zamieszczenia reklam w Serwisie.
   4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia reklam niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich albo wobec których istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodności lub naruszenia.
 8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 10. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 11. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 12. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji oraz do edycji lub usunięcia treści, w tym opinii oraz zdjęć, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
  4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  6. wprowadzające w błąd Usługobiorców,
  7. reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do www.lubelskiefirmy.pl,
  8. będące SPAM’em lub materiałem promocyjnym,
  9. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.
 13. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia danego ogłoszenia z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Serwisie dane ogłoszenie, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę innych Usługobiorców lub osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z innymi Użytkownikami.

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. Newsletter).
  2. Usługobiorca będący Konsumentem może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lubelskiefirmy.pl.
  3. Usługobiorca będący Oferentem może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  5. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  6. Umowę zawartą w sposób przedstawiony w rozdziale IV pkt 5h, Oferent może rozwiązać wysyłając wypowiedzenie na adres kontakt@lubelskiefirmy.pl, nie później jednak niż 7 dni przed upływem okresu rozliczeniowego.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie, w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lubelskiefirmy.pl
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.lubelskiefirmy.pl, w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. „layout”), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie Licencji) są własnością Waldemara Syc wykonującego działalność gospodarczą pod firmą WALDEMAR SYC, WebSyc, Dzwola 61, 23-304 Dzwola, NIP: 8621614398, REGON: 061669460. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.lubelskiefirmy.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.lubelskiefirmy.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Autor przesyłając zdjęcie wraz z opisem z zamiarem umieszczenia ich na stronie www.lubelskiefirmy.pl udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęcia, zgodnie z poniższymi zasadami.
 4. Licencja upoważnia Serwis do korzystania ze zdjęcia przez czas nieokreślony (okres licencji) na stronie serwisu internetowego www.lubelskiefirmy.pl.
 5. Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia z opisem na każdym z poniższych pól eksploatacji obejmujących:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie utrwalono – wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie lub najem,
  3. w zakresie rozpowszechniania zdjęcia, w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w szczególności w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie zdjęcia, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 6. Licencja upoważnia do korzystania ze zdjęcia z opisem na obszarze całego świata.
 7. Ponadto Autor korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:
  1. wyraża zgodę na dokonywanie przez Serwis, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Autora, opracowań zdjęcia, poprzez dokonywanie skrótów, obróbek cyfrowych w celu dostosowania ich do wymogów Serwisu, przekształcenia zdjęcia do formatu umożliwiającego korzystanie z niego w sposób wybrany przez Serwis, zmian polegających na zmniejszaniu, zwiększaniu, kadrowaniu itp., łączenia z innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na korzystanie przez Serwis z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych powyżej;
  2. zezwala Serwisowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań zdjęcia oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych powyżej;
  3. upoważnia Serwis do zniszczenia utrwalenia zdjęcia dokonanego przez Serwis, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Autora,
  4. przenosi na Serwis prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do zdjęcia.
 8. Ponadto Autor oświadcza, że:
  1. jest wyłącznym twórcą przesłanego zdjęcia wraz z opisem lub posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęcia wraz z opisem, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest uprawniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do zdjęcia, nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Serwisu z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej Licencji oraz z tytułu wykonywania przez Serwis  przekazanych przez Autora uprawnień,
  2. osoby występujące na zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację zdjęcia lub artykułu i oświadczyły, że emisja ta nie naruszy ich dóbr osobistych.
  3. na każde żądanie Serwisu przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.
 9. Autor przesyłając Serwisowi zdjęcie oraz inne treści ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Usługodawcy, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
 10. Serwis zastrzega sobie prawo nieopublikowania zdjęcia w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
 2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.
 4. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 6. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:
  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
  3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
  6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
  7. za skutki związane z utratą hasła.
 7. Oferent zwalnia Serwis z odpowiedzialności za powstałe szkody, utracone zyski, naruszenia dobrego imienia, a także inne niedogodności powstałe w wyniku celowej lub przypadkowej działalności innych Użytkowników, gdyż wyrażane opinie stanowią indywidualne stanowisko każdego z Użytkowników, a Serwis ogranicza się jedynie do udostępnienia platformy w postaci Serwisu www.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 


Przed zleceniem zamieszczenia reklamy na stronie www.lubelskiefirmy.pl Reklamodawcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W SERWISIE
WWW.LUBELSKIEFIRMY.PL

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Zlecenie reklamowe
 4. Warunki zmiany oraz odwołania zlecenia reklamowego
 5. Opłaty
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zamieszczania i publikowania reklam oraz korzystania z przestrzeni reklamowej udostępnionej przez Waldemara Syc wykonującego działalność gospodarczą pod firmą WALDEMAR SYC, WebSyc wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Dzwola 61, 23-304 Dzwola, NIP: 8621614398, REGON: 061669460, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@lubelskiefirmy.pl, na stronie Serwisu www.lubelskiefirmy.pl.
 2. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi Elektronicznej polegających na zamieszczaniu reklam w Serwisie lubelskiefirmy.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Serwisu.
 3. Warunkiem zamieszczenia reklamy w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 4. Odpowiedzialność za treść reklam ponosi Reklamodawca.
 5. W przypadku powstania roszczeń osób trzecich w stosunku do Wydawcy wskutek zamieszczenia Reklam lub Reklamy na stronie Serwisu, Reklamodawca zobowiązuje się do zwolnienia Wydawcy z tych roszczeń poprzez wstąpienie w jego miejsce.
 6. W przypadku gdyby w wyniku zamieszczenia Reklamy w Serwisie Wydawca poniósł jakąkolwiek szkodę związaną z zaspokojeniem roszczeń osób, których prawa zostały naruszone na skutek zamieszczenia Reklamy (w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub prawa i dobra osobiste) Reklamodawca zobowiązuje się naprawić taką szkodę w całości, nie wykluczając zwrotu kosztów postępowań prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez Wydawcę w związku z zaspokojeniem roszczeń osób trzecich.
 7. Agencje reklamowe oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą o charakterze pośrednictwa w reklamie działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są odpowiedzialni solidarnie z podmiotami, które reprezentują za terminową zapłatę należności na rzecz Wydawcy z tytułu zamieszczenia Reklam w Serwisie.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia Reklam mogących negatywnie wpłynąć na charakter lub styl Serwisu albo wizerunek lub renomę Wydawcy, jak również Reklam niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich albo wobec których istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodności lub naruszenia.
 9. Reklama w Serwisie powinna odróżniać się od Serwisu i jego poszczególnych elementów, w tym zwłaszcza układu graficznego strony. Reklamy w szczególności nie mogą naśladować Serwisu lub jego elementów. W uzasadnionych przypadkach Wydawca ma prawo zamieścić na Reklamach oznaczenie informujące o komercyjnym charakterze Reklamy oraz że nie stanowi ona elementu Serwisu.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
 11. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 12. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA REKLAMY – formularz dostępny na stronie internetowej lubelskiefirmy.pl umożliwiający zlecenie zamieszczenia Reklamy.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Wydawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zleceniach Reklamowych.
 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin zamieszczania reklam w Serwisie.
 6. REKLAMA – każda treść będąca przekazem tekstowym i graficznym, której celem jest promocja towarów i usług, popieranej idei albo osiągnięcie innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę.
 7. REKLAMODAWCA – przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zlecający zamieszczenie reklamy w Serwisie lub dokonujący rezerwacji powierzchni reklamowej w Serwisie, niezależnie od tego czy działa w imieniu własnym czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich.
 8. SERWIS – Serwis internetowy Wydawcy działający pod adresem lubelskiefirmy.pl
 9. UMOWA REKLAMY – Umowa zawarta między Reklamodawcą, a Wydawcą za pośrednictwem Serwisu.
 10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 12. WYDAWCA– Waldemar Syc wykonująca działalność gospodarczą pod firmą WALDEMAR SYC, WebSyc, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Dzwola 61, 23-304 Dzwola, NIP: 8621614398, REGON: 061669460.
 13. ZLECENIE REKLAMOWE– oferta zamieszczenia Reklamy w Serwisie złożona na zasadach określonych w Regulaminie. Potwierdzenie przyjęcia Zlecenia Reklamowego przez Wydawcę oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z danych zamieszczonych w Formularzu Zlecenia.

III. ZLECENIE REKLAMOWE

 1. Reklamy są zamieszczane w Serwisie na podstawie Zleceń Reklamowych składanych przez Reklamodawców w Formularzu Zamówienia Reklamy dostępnym na stronie Serwisu.
 2. Złożenie Zlecenia na zamieszczenie Reklamy w Serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
 3. Zlecenie Reklamowe musi zawierać następujące elementy:
  1. dane Reklamodawcy:
   nazwa (firma), siedziba i dokładny adres, pod którym podmiot prowadzi działalność, NIP, numer telefonu, adres e-mail,
  2. długość (okres) zamieszczenia Reklamy;
  3. forma Reklamy (rodzaj wyświetlenia);
  4. oświadczenie zawierające akceptację Regulaminu przez Reklamodawcę;
  5. uwagi stanowiące ewentualne specjalne życzenia dotyczące Reklamy według zakresu określonego cennikiem Wydawcy.
 4. Integralną częścią Zlecenia Reklamowego jest tekst reklamy, ewentualnie inne materiały reklamowe lub promocyjne gotowe do zamieszczenia w Serwisie i odpowiadające wymogom technicznym takiego zamieszczenia obowiązującym u Wydawcy.
 5. Wszelkie odstępstwa od wymogów technicznych – o ile mogą mieć wpływ na pogorszenie jakości realizacji Zlecenia Reklamowego – dopuszczalne są wyłącznie na wniosek i ryzyko Reklamodawcy, na podstawie odrębnego pisemnego oświadczenia. Wydawca zastrzega prawo ograniczenia, modyfikacji lub skrócenia Reklamy z powodu ograniczonej powierzchni reklamowej.
 6. Reklamodawca może zlecić wykonanie projektu reklamy Wydawcy zaznaczając odpowiednią opcję w Formularzu Zamówienia.
 7. Wymogi Wydawcy dotyczące plików reklamowych przesyłanym przez Reklamodawcę przedstawia poniższa tabela:
  Miejsce reklamy Wysokość Szerokość
  Środek strony głównej 350px  350px
 8. Wydawca potwierdza przyjęcie Zlecenia Reklamowego poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Reklamodawcy. Potwierdzenie Zlecenia Reklamowego jest równoznaczne z zawarciem umowy o zamieszczenie Reklamy w Serwisie.
 9. Niezgodność materiałów reklamowych lub promocyjnych związanych ze Zleceniem Reklamowym z warunkami technicznymi Wydawcy oraz inne niezgodności Zlecenia Reklamowego z Regulaminem uprawniają Wydawcę do odmowy zamieszczenia Reklamy w Serwisie, bez jakichkolwiek roszczeń Reklamodawcy z tego tytułu.
 10. Reklamodawca może dokonać wcześniejszej rezerwacji terminów i powierzchni reklamowej w Serwisie.
 11. Niewykonanie rezerwacji poprzez niezłożenie Zleceń Reklamowych w terminach określonych w rezerwacji powoduje jej automatyczne anulowanie, bez jakichkolwiek roszczeń Reklamodawcy z tego tytułu.
 12. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zlecenia Reklamowego, wstrzymania jego realizacji lub odmowy dalszego zamieszczania Reklamy w Serwisie, z przyczyn:
  1. siły wyższej;
  2. sprzeczności Reklamy z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami) albo sprzeczności z charakterem Serwisu, a także z negatywną oceną treści Reklamy, w szczególności na skutek niespełnienia warunków określonych w Regulaminie;
  3. technicznych, technologicznych lub emisyjnych;
  4. sądowego zabezpieczenia roszczeń związanych z Reklamą bądź zgłoszenia takich roszczeń lub uzasadnionych zastrzeżeń przez osoby trzecie przeciwko Wydawcy lub Reklamodawcy albo jego przedstawicielom;
  5. zgłoszenia zastrzeżeń przez uprawniony do tego organ bądź Stowarzyszenie Rady Reklamy lub Radę Etyki Mediów;
  6. braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za Reklamy zamieszczone wcześniej.
 13. Wydawca zastrzega sobie również prawo odmowy przyjęcia Zlecenia Reklamowego bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

IV. WARUNKI ZMIANY ORAZ ODWOŁANIA ZLECENIA REKLAMOWEGO

 1. Świadczenie, zmiana oraz odwołanie Zlecenia Reklamowego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zmiana Zlecenia Reklamowego, treści Reklamy lub zmiana związanych z nią materiałów reklamowych lub promocyjnych może nastąpić nie później niż na 3 dni przed planowaną datą zamieszczenia Reklamy w Serwisie. Reklamodawca jest zobowiązany dostarczyć Wydawcy pisemne określenie każdej z planowanych zmian, z dokładnym wskazaniem ich zakresu.
 3. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w pkt 2 niniejszego rozdziału, a także w przypadku wątpliwości i niejasności co do zakresu i rodzaju zgłoszonych zmian, których nie da się rozstrzygnąć w terminie określonym w pkt 2, Wydawca ma prawo do wykonania Zlecenia Reklamowego w pierwotnej wersji. W takiej sytuacji Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki Reklamy w wersji pierwotnej i zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia za wykonaną usługę.
 4. Wydawca może nie uwzględnić zmian zgłoszonych w terminach określonych w pkt 2, jeżeli ich wprowadzenie okaże się niemożliwe ze względów technicznych lub innych zobowiązań Wydawcy, nie ponosząc z tego tytułu żadnej odpowiedzialności wobec Reklamodawcy.
 5. W przypadku, jeśli Wydawca otrzyma oświadczenie o odwołaniu Zlecenia reklamowego później niż na 14 Dni Roboczych przed datą pierwszej emisji Zleceniodawca zapłaci Wydawcy karę umowną w następującej wysokości:
  1. w okresie między 13 a 7 Dniami Roboczymi przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji 10% wartości brutto Zlecenia Reklamowego
  2. w okresie między 6 a 3 Dniami Roboczymi przed ustalonym terminem rozpoczęcia emisji 30% wartości brutto Zlecenia Reklamowego
  3. poniżej 3 Dni Roboczych przed ustalonym terminem emisji 50% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.
  4. po rozpoczęciu emisji 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.

V. OPŁATY

 1. Ceny za zamieszczenie Reklam w Serwisie ustala się według cennika obowiązującego w dniu złożenia Zlecenia Reklamowego.
 2. Zapłata za zamieszczenie Reklamy w Serwisie jest dokonywana z góry przed zamieszczeniem Reklamy.
 3. Płatności, o których mowa w pkt 1 oraz 2 niniejszego rozdziału należy dokonywać przelewem bankowym na rachunek Wydawcy nr: 20 1140 2004 0000 3102 7682 3307 (mBank S.A.) w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia reklamy do publikacji na stronie Serwisu lub za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (paynow.pl). W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Reklamodawca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji usługi. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Wydawca ma także prawo odmówić przyjęcia od Reklamodawcy lub jego przedstawiciela Zlecenia Reklamowego dotyczącego zamieszczenia następnych Reklam w Serwisie, do czasu zapłaty zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami.
 5. Wydawca zastrzega prawo do uzależnienia przyjęcia Zlecenia Reklamowego do realizacji od dokonania przez Reklamodawcę przedpłaty we wskazanym przez Wydawcę terminie.
 6. W przypadku niedokonania przedpłaty w takim terminie, Wydawca ma prawo wstrzymać emisję Reklamy lub odstąpić od wykonania Zlecenia Reklamowego w całości lub w części.

 VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji Zlecenia Reklamowego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Reklamacja powinna zawierać udokumentowany opis wad lub usterek zamieszczonej Reklamy w stosunku do złożonego zamówienia.
 3. Wstępnej oceny reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik bądź upoważniony przedstawiciel Wydawcy.
 4. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Wydawca po konsultacjach z Reklamodawcą, zobowiązany jest sprostować wady i usterki Reklamy, poprzez jej ponowne zamieszczenie w tym samym Serwisie w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, chyba że strony ustalą inną formę usunięcia uchybienia.
 5. Termin zgłoszenia Reklamacji wynosi 14 dni od daty pierwszego zamieszczenia Reklamy. Reklamacje zgłoszone po tym terminie lub niespełniające wymogów określonych w pkt 1 lub 2 niniejszego rozdziału nie będą rozpatrywane, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Reklamodawcy.
 6. Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu zamieszczenia Reklam w Serwisie.

 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Reklamy między Wydawcą, a Reklamodawcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Wydawcą, a Reklamodawcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wydawcy.
 5. Reklamodawca ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.